Friday, August 08, 2003

�� ��� ����ی ��ڵێ�.. �� ���ێ�ی� �����ی !

������ێ�� ����� ����� ��� ��� ���ی�ی ����ϡ �ێی ����� �� ����� �����ێ� �坎ی���� ��ۆڤ ���ێ ���ی ������� �� �ۆی �� �����ێ��� ���ی�ێ���� � ������یی �����یی �ی� ��ی�� ���� � �����ی ��������ێ ..
�ۆ�� ��ۆڤ �� �ۆ� ����ی �ی��ی� ����ی ���ێ� � ����� ������� �ێʡ ��ڵ�ۆ�� ����� �ۆ������� � �ی��ی ���ی ��ۆڤ �ۆی � ����� � ���������ی �ی��ی ��ی�ۆڕێ�.. �ێ���� �������� �������� �ۆ ���ی��ێ ڕ���ێ�� � ���ی�� ��ڵ�ی �ۆی�� ���ۆ� ������ ���ی� ������ ��� �ۆ Ȏێ��ی ��ڵ�� �ۆ �ۆ� �ی��ی �� �� �� �� �����ی �ǐ��..�� ��ی� ڕۆ���� �坁�����ی��ی �����ی� ی�� �ۆی ����ی��یی��ی� ی�� ���ی �� �یی� ���ێی ��� �ی��..
�� ڕ�����ی �������:
- ���ی�� �����ی�ߺ �ۆ���ی �ێ�坡 ����� ������ �ۆ�ی�� ���坝 (�� �ڵێی� ���� �����������ی��ی). �� ������یۆ�ی� ������� �ێ���� ���� (�ی��ی��ی�). �ی�ی �ۆ���� � �ۆ��ǎ ���ǡ ڕۆ���������ی�� (���ی �ێی��ی). ����� ��ڵێ���� (�ی���ۆ����ی)� �� ���ڕی�����ی�� �������坡 ���ی �ی��ی� ������ ����ʡ �� ����ۆ� �ێ����� ����ێ�ێ�..���

�ی�ێ�ی ��:
�����ی��ی �ی��ی� ������ێ�ی ����� �� ڕێ��������ی(��ی�ی���ی)� ��ڕێ����ی ��������ێ�� (�ی��ی��ی�)� ������ ��������坡 ���ۆ�ی �ێ ���� �ی��� � �ۆ��ڵ�ی坡 ��ی��� ���ۆڵێ���坡 ���� �����ی �ڵ��ێ�ی��..

���ی�ێߝ� ���ۆ���ی坡 ������� �ۆ�������(ڕ��ی��یی� �ۆ��ڵ�ی��یی�..���) ��ڵ�ێ��ی ��ی� �������� ی�� �� �ۆ����坝� ڕۆ��� �����ێ� ڕ���坐�坡 �ێ�ۆڵ�����ی(ڕ��ی��یی� �ۆ��ڵ�ی��یی� ڕۆ���ی�یی..���)ی坡 �ێ������坡 ��ڕی������ �����یی���� �����坡 �� �ۆڤ��ێ�ێ� ��� �����..

�Ӂۆ�ێ�ی ��ی �ی� ������ی��ی ������ۆ�坡 ������� �����ڕێ�ێ� �ǁ�ڕ�ی �ێ� �����ێʡ �ی���� � �ۆڕ ������ێ� ���ی ���ی� ���ǡ �������ی �ۆ�ی���ѡ ����ی�ێ�یǡ ���������� ...��� ����ʡ ������� �������ی�� �ۆی ��ڵ������ێ�ێ..Ȑ�� ����ی ��ی����ی �� �ۆ�ی������� �ێ� ��ی��..

��ێ�ی �ۆ� ���� ��ۆڤ ����� � ������� �ێ� � ���ی �ۆی �������ی �ێ���ێ ��ǡ ��� ��� �� ����� �������� ��ێ� ����ێ ����� ����ی ��ڵێ..��ڵ�� ��ی� �� ����ێ�ی��� ����� ������� ���� ڕ��ی�� �����ێ�ی��� �����ی�

������ی ������ ����� ������ ������� �� ���ێ�ی �ی��ی���� �یی�!